GUZAR JAEGA

By: Aadhyam

Sabra Kr Sabra Kr Sabra Kr Fhal Meeta Paega 

Sabar Rakh Ye Corona Ka Waqt Bhi Guzar Jaega