Corona ka dar

By: Parisa Gupta

Corana mein Insan raha hai dar,

Raksha kar sakta hai sirf Ishwar.