Ham Tum

By: Aadhyam

Ham Badal Gaye 

Tum Wahi Ho KY 

Ham Galat H 

Tum Sahi Ho Ky