Corona ka dar - ZorbaBooks

Corona ka dar

Corana mein Insan raha hai dar,

Raksha kar sakta hai sirf Ishwar.

Comments are closed.

Parisa Gupta